Hỗ trợ/Thảo luận kiếm tiền affiliate marketing ngách tài chính

Đây là topic hỗ trợ về việc kiếm tiền affiliate marketing ngách tài chính. Topic này dành cho bạn nếu bạn đã mua khóa học affiliate tài chính tại KTcity.

Những trường hợp còn lại vẫn có thể xem những cuộc trao đổi, tuy nhiên QTV cũng như các Expert sẽ không có trách nhiệm hỗ trợ hay duyệt câu hỏi.

Vui lòng tuân theo quy định của Up Community khi hoạt động trên cộng đồng.

Topic được support bởi:

  • Dương Nhật Long
  • Nguyễn Trà
  • Nguyễn Đức Lộc

2 Likes