About the Site Feedback category

Discussion about this site, its organization, how it works, and how we can improve it.

1 Like

@thekhuong92 mình biết Special 2.0 không đề cập nhiều đến Merch by Amazon, nhưng thiết nghĩ nên có một danh mục về nó để anh em nào quan tâm có thể vào chia sẻ kinh nghiệm chứ nhỉ?

1 Like